QS Analys

Rekommendationer inom försäljningsverksamheten baserade på fakta

QS Analys

QS Analys – Rekommendationer inom försäljningsverksamheten baserade på fakta

Behovet

För att nå uppsatta mål krävs normalt sett ett förändringsarbete och strategiska beslut av ledningsgruppen. Ska vi anställa en säljare eller inte?  Ska vi satsa på att förändra hemsidan? Dessa typer av frågor som ska leda till ökad lönsamhet baseras allt som oftast på enskilda individers tyckande och inte på underbyggda fakta. Resultat blir i många fall felaktiga beslut som inte leder till att målen nås

Nyttan

En grundförutsättning för att korrekta och framgångsrika beslut ska kunna fattas och genomföras med goda resultat är att de bygger på fakta och inte enbart på magkänsla. Det är annars vanligt att dessa typer av beslut inte ger önskade resultat och målen ej uppnås. Beslut baserade på fakta ger oftare bra resultat och målen nås effektivare. Vanliga mål som QS effektivt jobbar med är ökad omsättning med bibehållen eller ökad lönsamhet.

QS Metod

QS metodik för faktainsamling sker med väletablerade metoder som är framforskade under mer än ett decennium. Med hjälp av statistiskt säkerställda frågor och kundanpassade frågor tas fakta fram genom att föra dialog med kunder och medarbetare i form av t ex intervjuer och enkäter. Analysen täcker hela försäljningsverksamheten från erbjudandet till marknadsföring, försäljning, leverans/utförande och uppföljning inklusive bl a samverkan och informationsutbyte med kunder. Den fakta som inhämtas analyseras av kompetenta konsulter med lång erfarenhet inom entreprenörskap, företagsledning och försäljning.  

Levererat värde

Resultatet av en QS Analys är konkreta och prioriterade rekommendation baserade på fakta för att nå de uppsatta målen. Genomförandet av dessa faktabaserade rekommendationer leder i sin tur bl a till ökad kundnöjdhet och bättre resultat i form av ökad omsättning och förbättrad vinst. En QS Analys är en billig försäkring mot felaktiga beslut. 

Vill du veta mer

Fyll i dina uppgifter här, så tar vi kontakt med dig snarast.