Gemensam Målbild

QS metod för att utveckla och fastställa en gemensam målbild för verksamheten, Ett Team, Ett Mål, En Plan

Gemensam Målbild

Ett mål, ett team, en plan

Behovet

Det är inte ovanligt att man i företag har en ledningsgrupp eller ledningsgrupper med individer som var och en är mycket kompetenta, men där individerna fokuserar på att hantera sitt eget ansvarsområde och nå sina egna mål i större utsträckning än de fokuserar på att bidra till att nå organisationens mål. När detta sker finns det risk för att verksamheten bedrivs i silos, att budskapen från de olika medlemmarna i ledningsgruppen blir olika och i värsta fall kan det även leda till det vi kallar en ”blame-culture”. Känner ni igen er helt eller delvis så bör ni jobba igenom er målbild med syfte att skapa ”ett mål, ett team och en plan”.

Nyttan

Med en i ledningsgruppen tydlig och gemensam bild av nuläget, målbilden och vägen till målbilden och med individer i ledningsgruppen som på djupet förstår vad det innebär för dem skapas en avgörande förutsättning för ett lyckat förändringsarbete. I tillägg skapas förutsättningar för en organisation som går i takt, åt rätt håll (mot målbilden) och som samarbetar.

QS Metod

QS arbetar alltid med BPL, ”Best Possible Line-up”, vilket innebär att vi allokerar den eller de seniora konsulter som har mest och erfarenhet av er bransch eller era utmaningar till ert företag. I arbetet med ”Ett mål, ett tem en plan” använder vi oss av beprövad metodik och arbetet bedrivs i workshops då avgörande för framgång är delaktighet och möjlighet att påverka. Arbetet inleds med ett arbetsmöte med ansvarig chef, t.e.x. VD, där ramarna sätts och de exakta behoven definieras. När det är gjort arbetar vi i workshops där samtliga medlemmar i ledningsgruppen deltager. I de flesta fall behövs det två workshops, men i vissa fall räcker det med en. Nyckelordet är gemensamt och exempel på områden som adresseras är nuläge/SWOT, målbild, kritiska framgångsfaktorer, strategier, burning platform, och ”vad betyder det för mig”. När arbetsmötena är genomförda så sammanställer och dokumenterar vi resultaten som ofta blir ett ramverk till en gemensam och förankrad affärsplan.

Levererat värde

Ett framgångsrikt arbete leder en ledningsgrupp som tillsammans arbetar mot en gemensam målbild och med en gemensam plan OCH som vill göra det. Detta tillsammans skapar också en helt nödvändig plattform för det förändringsarbete som du vill genomföra i hela organisationen.

Vill du veta mer

Fyll i dina uppgifter här, så tar vi kontakt med dig snarast.