Processer

Rekommendationer inom försäljningsverksamheten baserade på fakta

Processer

 Behovet

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och för att belysa var värde skapas i organisationen. Processer handlar om att förstå ett flöde tvärs genom en verksamhet och att optimera utifrån flödet, snarare än att suboptimera inom enskilda funktioner.

Nyttan

Meningen med att arbeta med processer är förstås att man vill förbättra dem men identifierandet av processerna blir tämligen meningslöst om man inte går vidare och börjar styra dem medvetet. 

Arbetet med att identifiera processerna och att rita kartan har dock ett värde i sig. Medarbetarna som skall rita kartan skall vara ett urval av de som arbetar i processen, ofta en multiprofessionell arbetsgrupp, eftersom det är först då man får en karta som överensstämmer med verkligheten. Detta tillvägagångssätt ger en samsyn och en helhetssyn, en gemensam mental bild över hur man arbetar tillsammans. Det ger en ökad kommunikation mellan olika yrkeskategorier och det ger en bättre grund för att kunna genomföra de förbättringsförslag i processerna som tas fram.

QS Metod

Processutveckling handlar om att utveckla och förändra verksamhetens arbetsprocesser består av två huvudsakliga delar, (I) processkartläggning och (II) processförbättring:

Processkartläggning (I)

Behovet av att kartlägga organisationens processer uppkommer ofta då organisationen står inför någon av följande situationer:

 • Vid uppköp eller sammanslagning av företag eller organisationer
 • Organisationen har effektivitets- eller lönsamhetsproblem
 • Ny eller ändrad ledningsgrupp
 • Problem med missnöje hos personal eller hos kunder
 • Kapacitetsproblem vid tillväxt
 • Organisationen ska certifieras inom kvalitet och/eller miljö
 • Införande av nytt affärssystem

Processförbättring (II)

Det viktigaste inom processutveckling är att reflektera över hur processen bidrar till verksamhetens övergripande strategi, för att förstå om processen har rätt fokus och för att kunna prioritera rätt förbättringsinsatser:

 • Eliminering av byråkrati och andra slöserier
 • Analys av adderat värde och genomloppstid (ledtid)
 • Felsäkring av processen
 • Standardisering och automatisering
 • Integration med kunden/leverantören
 • Process re-engineering

I ett processutvecklingsprojekt arbetar vi med projektledning, förändringsledning samt processutvecklingsmetodik som genomgående dimensioner och ett projekt kan delas in i fem faser:

 • Förbereda – som andra projekt krävs planering, bemanning, förankring osv. 
 • Förstå – samla fakta för att få en bild av nuläget. 
 • Förbättra – ta fram ett önskat läge. 
 • Förverkliga – implementera processerna i verksamheten. 
 • Förvalta – underhålla och förbättra processerna.

Att jobba med processutveckling kräver en tydlig vision om något bättre; en målbild byggd utifrån kunders och andra intressenters behov kombinerat med verksamhetens strategiska ambitioner. Med er målbild som bas arbetar vi med processutveckling med fokus att designa processer som skapar enkelhet, effektivitet och kundtillfredsställelse. En bra processdesign räcker dock inte. Ofta krävs förändringar i ledarskap, attityder och mätsystem för att skapa verklig förändring som består.

Levererat värde

Ett projekt ger väldefinierade processer som är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och för att belysa var värde skapas i organisationen samt tydliga ansvarsområden, mål och förväntningar på respektive del i processen.

Vill du veta mer

Fyll i dina uppgifter här, så tar vi kontakt med dig snarast.