Kapitalisera på kund- och medarbetarundersökning

Vi på QualitySales Business Consulting arbetar systematiskt med Aktivering med hjälp av det digitala verktyget QS Activate tillsammans med våra kunder för att hjälpa dem att få alla i företaget att dra åt samma håll.

En av våra kunder dokumenterade följande resultat året efter samarbetet med QS Business Consulting:

  • Ökning av omsättningen påföljande år med 16 % till 707 Mkr (610),
  • Ökning av Ebitda påföljande år till 29,3 Mkr (15,9)
  • Aktiekursen ökade påföljande år med 160%

Många av våra kunder har genomfört kund- eller medarbetarundersökningar för att få en bild av förhållandet i bolaget. Tyvärr kopplar få företag ihop dessa två för att låta dem mötas i en synkroniserad och avslöjande rapport som identifierar avvikelserna mellan de båda. Avvikelser som ofta är fantastiska MÖJLIGHETER för företaget!

Med den information som finns tillgänglig gör vi först en inledande analys för att utvärdera vilken information som finns tillgänglig, och relevansen av den. Eventuellt behöver vi komplettera med fler undersökningar för att få ett fullgott material.

Företagets strategi

Tyvärr är det så att förståelse och användandet av företagens strategi ofta är på mycket låg nivå, undersökningar visar att det endast är 5% av bolagets anställda (Kaplan & Norton, Balance Scorecard) som andas och lever med företagets strategi som sin kompass i den dagliga verksamheten.

Svårigheten som de flesta företag ställs inför är att implementera sin vision och strategi i hela verksamheten och få alla att dra åt samma håll. När en sådan stor del av bolagets medarbetare saknar förståelse eller insikt i bolagets strategi faller snart hela strategiarbetet platt.

I det moderna ledarskapet är det av avgörande betydelse att medarbetarna engageras i verksamheten på alla plan, självledarskap börjar bli allt mer vanligt, och uppskattat. Men för att få det att fungera måste ett antal fundamentala saker vara på plats i bolaget. Vi märker att medarbetarna i de företag vi arbetar med växer rejält med uppgiften, och tar ansvar och levererar oftast över all förväntan och utvecklas kontinuerligt.

Det strategiska ramverket

Det måste finnas ett tydligt strategiskt ramverk på plats i bolaget, inom ramarna för detta måste en kommunikativ plattform implementeras som gör det möjligt att kategorisera och fördela ut projekt i organisationen, samt följa upp på dessa och annat arbete som är av betydelse för verksamheten och dess strategi.

QualitySales arbetar därför mycket med Varför/Syfte + Hur/Utveckling + Vad/Självstyre = Motivation & Engagemang. Mycket av detta tänk återfinns i Simon Sineks bok om Start With Why.

Aktiviteterna avseende det strategiska ramverket arbetas fram i en arbetsgrupp och har ett Övergripande mål, t.ex. ”Vi är Sveriges bästa arbetsplats som erbjuder de bästa tjänsterna. Vi har ett starkt varumärke där ett team gemensamt, proaktivt och strukturerat utvecklar lönsamma affärer med nya och befintliga kunder”. Vi arbetar sedan vidare med Intressentperspektiv, Fokusområde och Värderingar och kundvärden.

Readiness

I vårt arbete med våra kunder har vi alltid ett framgångsrikt delmoment som vi kallar ”Readiness – syfte, utveckling och självstyre”. Detta initiala mycket viktiga moment, inom ramarna för det strategiska ramverket,  gör att det finns en förståelse för strategin. Målet med momentet är att skapa verkliga förutsättningar för självstyre, och arbetet med detta bygger på beprövade processer och motivationsteorier.

Med ovanstående som grund tar vi oss vidare i processen och förbereder en implementering av vårt unika digitala och strategiska verktyg som gör det möjligt att planera och följa utvecklingen i realtid.

Verktyget gör det möjligt för hela organisationen att delta i förändringsarbetet, eller att implementera en ny strategi. I ”kontrollrummet” kan hela företaget följa framgången och snabbt identifiera avvikelser mot plan och sätta in extra stöd i de områden där det behövs.

Arbetet med det digitala verktyget gör att personalen tar ansvar för utveckling och implementering inom ramarna för det strategiska ramverket som utvecklats i samarbete med ledningsgruppen.

Verktyget gör att ledningen kan fokusera på de verkligt prioriterade frågorna i bolaget och personalen sköter det löpande arbetet efter genomfört QS Activate program.

Förändringsresan

Hela förändringsresan påbörjas genom att fastställa nuläget, sedan Readiness for change” och till slut Aktivering av medarbetare med hjälp av verktyget QS Activate.

Varför behöver vi fastställa nuläget? För att verifiera hypoteser och fastställa nuläge baserat på fakta samt förutsättning för förändringsarbetet, och vidare för att identifiera och konkretisera förbättringsområden

Hur gör vi detta? Genom befintliga eller nya Kund- och medarbetarundersökningar och anpassad QS-metodik för analys, och genom QS Activate.

Varför måste vi skapa en plattform för förändring – readiness? Det är en grundförutsättning för beteendeförändring och skapar en organisation som är ”redo för förändring” mot målbilden. Medarbetarna förstår snabbare syftet och hur de påverkar dem och upplever det som positivt och QS kan utvärdera förutsättningarna för aktivering på plats.

Hur gör QS detta? Vi väljer tidigt ut ambassadörer som är med i arbetsmöten med ledning och QS. Där delger vi resultat av analyserna och skapar bland annat ”burning platform” och ”önskat läge”. Samtidigt identifierar vi och fastställer fokusområden, skapar ett strategiskt ramverk för förändringsarbetet och skapar ett lokalt förändringsbudskap

Varför behöver vi säkerställa ”aktivering” av fokusområden. Vi måste säkerställa en fungerande och etablerad process för ständig förbättring i linje med strategin genom aktivering och få motiverade medarbetare som självständigt vill och kan driva strategin framåt mot uppsatta mål

Hur genomförs detta? Vi genomför introduktion och träning av ledningsgrupp samt ambassadörer och aktivering generellt.

RESULTATET är engagerade medarbetare som driver bolaget i samma riktning på alla nivåer och ökar intäkter och förbättrar resultatet. Det är redan bevisat att en 5% ökning i medarbetarengagemang är direkt kopplat till 3% ökad omsättning följande år (Aon Hewitt, Global Survey 2015). Men vi har egna erfarenhet där omsättningen ökat med 16 % och resultatet med 84% efter ett genomfört QS program.

 

En av våra kunder dokumenterade följande resultat året efter samarbetet med QS Business Consulting:

  • Ökning av omsättningen påföljande år med 16 % till 707 Mkr (610),
  • Ökning av Ebitda påföljande år till 29,3 Mkr (15,9)
  • Aktiekursen ökade påföljande år med 160%